Vstrekovacie čerpadlá

Opravy vstrekovacích čerpadiel BOSCH, Delphi, MOTORPAL

BOSCH

 • kontrola a oprava rotačných vstrekovacích čerpadiel EDC, VE, CP1 CP3
 • kontrola a oprava vstrekovacích trysiek klasických a dvojpružinových
 • kontrola a oprava vstrekovacích trysiek CR

oprava a skúšanie vstrekovacích čerpadiel:

 • BOSCH PFRK 1-2-3-4 cyl
 • BOSCH PFM 1P
 • DEUTZ PFM 1P
 • BOSCH PDM 1Q60F
 • BOSCH PFM 1P100
 • NIPPONDENSO MINI 1-2-3-4 cyl
 • ZEXEL 1-2-3-4 cyl
 • STANADYNE
 • YANMAR 2-3 cyl

Delphi

 • kontrola a oprava rotačných vstrekovacích čerpadiel EPIC, CR, ...
 • kontrola a oprava vstrekovacích trysiek CR

Siemens

 • kontrola a oprava rotačných vstrekovacích čerpadiel
 • kontrola vstrekovacích trysiek

DENSO

 • kontrola a oprava rotačných vstrekovacích čerpadiel HP2, HP3
 • kontrola vstrekovacích trysiek

Vstrekovacie čerpadlo je zariadenie, ktoré pozostáva zo vstrekovača a vysokotlakového čerpadla. Vyradenie vysokotlakového vedenia umožnilo dosiahnuť vstrekovací tlak s hodnotou 2050 baru. Každý valec motora má vlastné vstrekovacie čerpadlo pripevnené na hlavici poháňané priamo posunovačom alebo nepriamo pákou rozvodného hriadeľa.

Plášť vstrekovacieho čerpadla plní zároveň funkciu valca čerpadla. Na plášti je umiestený vysokotlakový ventil. Vnútorné kanály v plášti spájajú vysokotlakovú komoru s elektromagnetickým ventilom nízkotlakového obvodu a rozprašovačom. Vratná pružina dotláča koncovku piestu čerpadla k skrutke pákového posunovacieho zariadenia, ktoré sa opiera valčekom o hnaciu vačku. Počas práce sú koncovka piesta, posunovacie zariadenie a vačka v neustálom kontakte. Po ukončení vstrekovania pružina presúva piest do východiskovej polohy. Začiatok a dávka elektronicky riadeného vstreku závisia od momentálnej rýchlosti piesta čerpadla podmienenej tvarom vačky. Vďaka vysokému tlaku vstrekovania a elektronickej regulácie charakteristiky začiatku a času vstrekovania je možné dosiahnuť výrazné zníženie obsahu škodlivín v exhalátoch.

Rozdeľovacie vstrekovacie čerpadlá Bosch typu VP30 / VP44
Rozdiel medzi čerpadlom VP 30 a VP 44 spočíva v tom, že vo VP 30 vysoký tlak vytvára čerpadlo s axiálnym piestom a vo VP 44 čerpadlo s dvoma alebo troma radiálnymi piestami. Vďaka možnosti dosiahnutia vysokého tlaku a elektronickému riadeniu sa tieto čerpadlá často využívajú na poháňanie vysokotlakových motorov.

Pomocou axiálneho čerpadla sa dá na vstrekovači dosiahnuť tlak maximálne do 120 Mpa a pomocou radiálneho maximálne 180 Mpa. Prevádzku čerpadla ovláda riadiaci elektronický systém motora EDC. Prvé systémy si vyžadovali dva ovládače: motor a vstrekovacie čerpadlo. Neskôr sa začal používať jeden spoločný ovládač pripevnený priamo na čerpadle.

Axiálne čerpadlá (VP30)
Otáčajúci sa zdvihový kotúč je poháňaný motorom. Počet zdvihov vačky na zdvihovom kotúči zodpovedá počtu valcov motora. Vačky na zdvihovom kotúči sa pohybujú po valčekoch valčekového krúžku a vyvolávajú v tlakovom rozdeľovači okrem rotačného pohybu dodatočný posuvný pohyb. Počas jedného obratu hnacieho hriadeľa piest vykonáva toľko zdvihov, koľko valcov motora je v tom čase potrebné preplniť. V axiálnom vstrekovacom čerpadle VE riadenom hranou s mechanickým excentrickým regulátorom alebo elektronicky regulovaným nastavovačom užitočný zdvih a dávku paliva určí poloha regulačného posunovača. Začiatok vstrekovania čerpadla sa môže meniť presuvníkom vstreku. Mechanické nastavovanie sa využíva výhradne pri axiálnych rozdeľovacích čerpadlách. Požiadavky vodiča sa prenášajú do regulátora vstrekovacieho čerpadla plynovým pedálom a tiahlom. Presnejšie nastavenie sa docieli použitím elektronického riadenia. Elektromagnetický nastavovač v rozdeľovacom vstrekovacom čerpadle zastupuje mechanický regulátor a jeho dodatočné systémy. Ovládač určí polohu elektromagnetického nastavovača vo vstrekovacom čerpadle, pričom zohľadní signály z rôznych snímačov monitorujúcich stav práce motora.

1. - smer presúvania vstrekovania na valčekovom krúžku
2. - valček
3. - zdvihový kotúč
4. - rozdeľovač tlaku
5. - posúvač
6. - zóna vysokého tlaku
7. - plnenie paliva do rozprašovača
8. - riadiace okienko
X. - užitočný zdvih

Radiálne čerpadlá (VP44)
Radiálne rozdeľovacie vstrekovacie čerpadlo sa skladá z lopatkovo-komorového čerpadla s regulačným ventilom tlaku a prietokovým škrtiacim ventilom. Jeho úlohou je nasávanie paliva, vytvorenie tlaku vnútri hydraulického akumulátora (cca 2 Mpa) a prepĺňanie palivom radiálneho piestového čerpadla vysokého tlaku, ktoré vytvára vysoký tlak nevyhnutný na vstrekovanie paliva (približne do 160 Mpa). Spolu s vysokotlakovým čerpadlom sa hriadeľ rozdeľovača otáča a dodáva palivo do jednotlivých valcov.

Elektromagnetický vysokotlakový ventil zodpovedá za dávkovanie paliva a je riadený signálmi s variabilnou frekvenciou impulzov cez ovládač umiestnený na čerpadle. Otváranie a zatváranie ventilu vymedzuje čas stláčania paliva vysokotlakovým čerpadlom. Na základe signálov snímača uhlu obratu (polohy uhlového valca) sa určuje chvíľková uhlová poloha hnacieho hriadeľa a vačkového krúžku počas obratu, vypočítava sa rýchlosť otáčania vstrekovacieho čerpadla (porovnaním so signálmi snímača kľukového hriadeľa) a zisťuje sa poloha presuvníka vstreku.

Senzor uhla otočenia je umiestnený na krúžku, ktorý sa synchronicky otáča s vačkovým krúžkom vysokotlakového čerpadla. Ozubený kotúč vysielača impulzov je umiestnený na hnacom hriadeli čerpadla. Neozubené miesta zodpovedajú počtu valcov motora. Keď sa rozdeľovací hriadeľ otáča, valčeky presuvníka sa pohybujú po povrchu vačkového krúžku. Piesty sú vtláčané dovnútra a stláčajú palivo na vysoký tlak. Stláčanie paliva pôsobením vysokého tlaku sa začína po uzavretí elektromagnetického ventilu signálom z ovládača. Rozdeľovací hriadeľ sa posunie do polohy pred vypúšťacím kanálom stlačeného paliva do príslušného valca. Palivo následne cez spätnú škrtiacu klapku prechádza potrubím do vstrekovača, ktorý ho vstrekuje do spaľovacej komory. Vstrekovanie sa končí uzavretím elektromagnetického ventilu.

Začiatok stláčania je zapísaný ako mapa charakteristík vo funkcii rýchlosti otáčok motora a dávky paliva ako miera zaťaženia motora. Korigujúcimi súčiniteľmi sú teplota motora a nasávaného vzduchu a okolitý tlak. Najdôležitejšími senzormi sú: senzor polohy kľukového hriadeľa a senzor uhla otočenia v čerpadle. Na základe posledného z nich ovládač určí presnú polohu hriadeľa čerpadla a presuvníka vstreku. Obvod regulátora začiatku vstrekovania v ovládacom člene čerpadla sústavne porovnáva skutočný začiatok vstrekovania s predvolenou nominálnou hodnotou a v prípade zistenia rozdielu zmení riadiaci signál zasielaný do elektromagnetického ventilu.

Informáciou o skutočnej hodnote začiatku vstrekovania je signál senzora uhla otáčania alebo senzora zdvihu ihly v zostave vstrekovača. Snímač zdvihu ihly rozprašovača nie je nutný. Elektromagnetický ventil nastavuje polohu presuvníka vstreku, ktorý príslušne otáča vačkový krúžok vysokotlakého čerpadla. Vďaka tomu sa hriadele poháňajúce piesty skôr alebo neskôr dostávajú do kontaktu s vačkou krúžku, čo vedie k zrýchleniu alebo oneskorenie začiatku stláčania. Ventil presuvníka vstreku môže byť plynule otváraný a zatváraný pomocou ovládacieho člena po zadaní príslušného súčiniteľu vyplnenia impulzu.

1. - lopatkové pretláčajúce čerpadlo s regulačným tlakovým ventilom
2. - senzor uhla otočenia
3. - ovládací člen čerpadla
4. - vysokotlakové čerpadlo s rozdeľovacím hriadeľom a vypúšťacím ventilom
5. - presuvník vstreku s ventilom presuvníka
6. - elektromagnetický vysokotlakový ventil